South Africa Info Forums

Full Version: Positiewe selfbeeld
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Ek moet 'n praatjie gee oor positiewe selfbeeld. Iets waarmee baie van ons 'n probleem het of dalk nie?!!

Hoe dink julle?
Wat dink julle?
Ek sal graag wil hoor - dalk kan ek julle aanhaal en word julle "famous"!!!!